Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Geekid

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: http://geekid.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy jest firma: „Madlen” Magdalena Zając, NIP: 6842432499, Zboiska 41, 38-450 Dukla. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany).
 3. Dane do kontaktu ze sprzedawcą

 

Dane teleadresowe do kontaktu ze sprzedawcą lub składania ewentualnych reklamacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym

„Madlen” Magdalena Zając

Zboiska 41

38-450 Dukla

Tel: 726 098 607

Email:biuro@geekid.pl

 

I

Pojęcia

 

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący/zamawiający/klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje Zamówienia .
 2. Towar– produkty umieszczone w Sklepie Internetowym.
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://geekid.pl umożliwiający  złożenie zamówienia przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów (Kodeks Cywilny) zawarta  pomiędzy właścicielem sklepu internetowego a klientem, za pośrednictwem Sklepu.
 5. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Dostawca– oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 • Firmę kurierską
 • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie
 1. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Konto(Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 3. Login– oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Rejestracja– jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 7. Strona– Usługodawca lub Klient;
 8. Towar– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Usługa(Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego
 10. Usługodawca– „Madlen” Magdalena Zając… (patrz postanowienia wstępne)
 11. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

II

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez firmę

 

 1. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez osoby korzystające ze sklepu będą przetwarzane przez firmę wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy.
 2. W przypadku gdy klient wyrazi na to zgodę dane będą przetwarzana w celach marketingowych.
 3. Wszelkie dane podawane są przez klienta dobrowolnie (odmowa podania danych skutkuje jednak uniemożliwieniem realizacji umowy).
 4. Od momentu wprowadzenia danych osobowych kupujący ma prawo dostępu do nich oraz ich edytowania.

 

III

Informacje dotyczące cen

 

 1. Ceny podane na stronie sklepu, są cenami wyrażonymi w PLN (polski złoty).
 2. Kategorie cenowe dotyczą ceny detalicznej oraz  internetowej.
 3. Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

 

 

IV

Zamawianie towarów

 

 1. Zamówienia dokonywane są poprzez stronę internetową geekid.pl
 2. Towary w sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informację o właściwościach towaru, jego cenie, materiale itp.
 3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając inne informację oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
 4. Wraz ze złożeniem zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

V

Płatności

 

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 1. płatności internetowe Dotpay
 2. płatność za pobranie
 3. zwykły przelew

 

 1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem;

-Firm kurierskich

-Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

 

 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem lub płatnością internetową Dotpay, wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

VI

Dostawa

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia lub informuję o tym Klienta drogą mailową.
 3. Zamówione towary dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres.
 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę obejmującą dostarczone Towary.
 5. Darmowa wysyłka od kwoty: 200 zł.

 

 

 

VII

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

 VIII

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na piśmie, w formie formularza o odstąpieniu od umowy. Kupiony towar wraz z formularzem należy odesłać na adres firmy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania)
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX

Dane osobowe

 

 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – geekid.pl

 

 

 

 

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta