Reklamacje

 

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na piśmie, w formie formularza o odstąpieniu od umowy. Kupiony towar wraz z formularzem należy odesłać na adres firmy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  4. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania)
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta